– Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć

logo PANS

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Staff Mobility for Teaching) mogą być realizowane wyłącznie w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego z krajów programu posiadających ECHE lub instytucjach szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich uznanych przez właściwe organy, które podpisały porozumienia międzyinstytucjonalne z Uczelnią przed rozpoczęciem mobilności.

Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni przyjmującej musi być rozpoczęty nie wcześniej niż po ogłoszeniu i zatwierdzeniu przez Rektora wyników rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+, po podpisaniu stosownej umowy finansowej między PANS w Głogowie a nauczycielem akademickim oraz zakończony i rozliczony nie później niż dnia:

  • 31 lipca 2024 roku (w przypadku wyjazdu w ramach KA131-2022);
  • 30 września 2024 roku (w przypadku wyjazdu w ramach KA131-2023).

Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe typu STA nie może:

  • trwać krócej niż 2 dni i dłużej niż 60 dni (w przypadku mobilności do krajów programu);
  • trwać krócej niż 5 dni i dłużej niż 60 dni (w przypadku mobilności do krajów partnerskich/niestowarzyszonych z programem);

Wskazana liczba dni nie uwzględnia czasu podróży. 

Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu 5 dni roboczych lub krótszego pobytu wynosi: 8. Jeżeli pobyt przekracza 5 dni roboczych, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w niepełnym tygodniu będzie proporcjonalnie większa. Pracownik wyjeżdżający w ramach STA zobowiązany jest do złożenia u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ indywidualnego programu nauczania w języku polskim i języku wykładowym, w którym określone będą zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć i oczekiwane rezultaty. Indywidualny program nauczania oceniany będzie według następujących kryteriów:

KRYTERIUM PUNKTACJA
Podstawowe max. 4
1. Tematyka zajęć dydaktycznych, ich powiązanie oraz istotność z punktu widzenia obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy. 1
2. Cel mobilności oraz wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji). 1
3. Uzasadnienie i argumentacja wyjazdu, w tym oczekiwane wyniki i wpływ na pracownika, Uczelnię oraz jednostkę przyjmującą. 1
4. Pracownik oświadcza, iż będzie to jego pierwszy wyjazd z dofinansowaniem programu Erasmus+. 1
Dodatkowe max. 2,5
1. Pracownik nie realizował mobilności z dofinansowaniem programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. 0,5
2. Mobilność, podczas której w tym samym terminie i do tego samego miejsca docelowego wyjeżdża nie więcej niż jeden pracownik. 0,5
3. Mobilność do zagranicznej jednostki, z którą uczelnia dotąd nie współpracowała. 0,5
4. Pracownik oświadcza, że w roku akademickim 2022/23 wspierał program Erasmus+ pod kątem jego promocji. 0,5
5. Pracownik deklaruje dołączenie do sprawozdania z wyjazdu dokumentacji fotograficznej z realizacji nauczania. 0,5

Dofinansowanie wyjazdu

Uczelnia dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla nauczycieli wyjeżdżających z uczelni macierzystej do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć w formie ryczałtu na koszty podróży oraz koszty utrzymania. Informacja o wysokości stypendiów dla pracowników wyjeżdżających w celach dydaktycznych ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Stawki (z podziałem na kraje) mogą różnić się w poszczególnych rokach akademickich i są podawane w ogłoszeniu o rekrutacji. Aktualny wykaz stawek dla nauczycieli wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć stanowią załączniki do Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+.

 

Back to top