– Wyjazd na praktykę

logo PANS

Koniecznie zapoznaj się z:

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Dlaczego warto zrealizować praktykę za granicą?

Wyjazdy na praktykę w ramach programu Erasmus+ to wspaniała szansa na zdobycie doświadczenia w swoim kierunku studiów, poznanie ciekawych osób i w przyszłości znalezienie dobrej pracy w zawodzie. Mobilność studentów w celu realizacji studiów za granicą można realizować z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego, na dowolnym kierunku i poziomie studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych/studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie). Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Gdzie realizować praktykę (staż)?

Praktyka (staż) za granicą może być realizowana w uczelni wyższej, przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym właściwym miejscu pracy. Praktyki zagraniczne można odbywać podczas studiów w dowolnym cyklu (w miarę możliwości praktyki powinny stanowić integralną część programu studiów). Organizacja wysyłająca musi być instytucją szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). W przypadku mobilności studentów w celu odbycia praktyk organizacją przyjmującą może być:
a) każda publiczna lub prywatna organizacja z kraju programu lub kraju partnerskiego prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji. Przykładowo taką organizacją może być:
– publiczne lub prywatne małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (w tym przedsiębiorstwa społeczne);
– organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym;
– ambasada lub urząd konsularny wysyłającego kraju programu;
– partner społeczny lub inny przedstawiciel świata pracy, w tym izby handlowe, rzemieślnicze/zawodowe i związki zawodowe;
– instytut badawczy;
– fundacja;
– szkoła/instytut/ośrodek edukacji (na dowolnym poziomie, począwszy od kształcenia na poziomie przedszkolnym, a skończywszy na kształceniu na poziomie średnim II stopnia, w tym również kształceniu zawodowym i edukacji dorosłych);
b) organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
c) instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
d) instytucja szkolnictwa wyższego z kraju programu posiadająca ECHE lub instytucja szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uznana przez właściwe organy, która podpisała porozumienia międzyinstytucjonalne z partnerem z kraju programu przez rozpoczęciem mobilności.

Następujące rodzaje organizacji nie kwalifikują się jako organizacje przyjmujące w przypadku mobilności studentów w ramach praktyk zawodowych: instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje (wykaz takich instytucji dostępny jest tutaj); organizacje zarządzające programami UE, np. agencje narodowe programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania).

Czas trwania wyjazdu

 • długoterminowy wyjazd na praktykę: od 2 do 12 miesięcy (mobilność fizyczna) i opcjonalnie: część wirtualna (czas trwania nieokreślony)
 • krótkoterminowy wyjazd na praktykę: od 5 do 30 dni (mobilność fizyczna) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (czas trwania nieokreślony)

Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania mobilności fizycznej do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzaju działań w zakresie mobilności. Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę (pod warunkiem posiadania kapitału mobilności).

Mobilność mieszana

Każdy okres studiów lub praktyk zawodowych za granicą o dowolnej długości można zrealizować w formie mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą one brać udział w kursach internetowych lub pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane jako część ich studiów.

Dofinansowanie wyjazdu (stawki dla projektu KA131-2022)

Uczelnia dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających na praktykę (staż). Informacja o wysokości stypendiów ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Stawki (z podziałem na kraje) mogą różnić się w poszczególnych rokach akademickich i są podawane w ogłoszeniu o rekrutacji. Aktualny wykaz stawek dla wyjazdów studentów/niedawnych absolwentów na praktykę (staż):

 • wyjazdy długoterminowe

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje partnerskie z regionu 14*700 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje partnerskie z regionu 13*700 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry600 €
Kraje partnerskie z regionów 1-12*700 €

*Podział krajów partnerskich na regiony znajduje się w Zasad rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Student spełniający kryterium „osoby z mniejszymi szansami” otrzymuje miesięczny dodatek w wysokości 250 €.

 • wyjazdy krótkoterminowe

Długość pobytuStawka dzienna w €
od 5 do 14 dni70 €
od 15 do 30 dni50 €

Student spełniający kryterium „osoby z mniejszymi szansami” otrzymuje miesięczny dodatek w wysokości 100 €/wyjazd trwający od 5 do 14 dni lub 150 €/wyjazd trwający od 15 do 30 dni.

Wsparcie kosztów podróży oraz „green travel”

Do otrzymania wsparcia z tytułu kosztów podróży uprawnione są wyłącznie osoby realizujące:

 • wyjazdy krótkoterminowe osób „o mniejszych szansach” do wszystkich krajów programu oraz do krajów partnerskich z wyłączeniem regionów 5 i 14;
 • wyjazdy krótkoterminowe i długoterminowe do wszystkich krajów partnerskich z wyłączeniem regionów 5 i 14.

Uczestnik, któremu nie przysługuje ryczałt na podróż, a który podczas mobilności spełni wymogi związane z „green travel”, ma prawo do otrzymania dodatku w wysokości 50 € (dotyczy wyjazdów do krajów programu (grupy 1-3), z wyłączeniem mobilności do regionów 5 i 14).

Szczegóły wsparcia kosztów podróży oraz „green travel” opisano w Zasad rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Należy pamiętać, że:

 • celem wyjazdu studenta (niedawnego absolwenta) w ramach Erasmusa jest zrealizowanie praktyki w wybranym miejscu za granicą;
 • student (niedawny absolwent) przemieszcza się do miejsca realizacji praktyki na określony czas;
 • student realizuje program praktyki nie przestając być studentem polskiej uczelni;
 • minimalny okres realizacji praktyki to 2 miesiące, a maksymalny (łącznie z ewentualnym okresem studiów) to 12 miesięcy;
 • student (niedawny absolwent) otrzymuje dofinansowanie na koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu;
 • uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu praktyki zrealizowanej za granicą za równoważny z okresem realizacji praktyki w uczelni macierzystej pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu praktyki („Porozumienie o programie praktyki” – Traineeships Agreement);
 • student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych: socjalnego, za wyniki w nauce).

Pobyt na stypendium Erasmus+ jest dla Was szansą na zrealizowanie programu praktyki w zagranicznej jednostce w jednym z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Jeśli chcesz skorzystać z tej szansy, zacznij już dziś planować swój wyjazd!

01KROK PIERWSZY
ZEBRANIE INFORMACJI

(warto to zrobić już na I roku studiów!)

Zastanów się do jakiej instytucji chciał(a)byś wyjechać na praktyki.

Zastanów się, na którym roku/semestrze i na jak długo chciał(a)byś wyjechać na stypendium. Praktyki można realizować również podczas przerwy wakacyjnej, w miesiącach lipiec-wrzesień. Porozmawiaj z koordynatorem uczelnianym lub kierunkowym na temat programu praktyki i warunków jej realizacji. Dowiedz się, w jakim języku będą prowadzone praktyki. W tym celu możesz napisać e-mail do wybranej przez Ciebie zagranicznej jednostki lub poprosić o pomoc Uczelnianego Koordynatora Erasmus+.

Zbierz informacje nt. warunków bytowych i kosztów związanych z wyjazdem (zakwaterowanie, utrzymanie, podróże, rozrywki etc.) – porozmawiaj z byłymi stypendystami, odwiedź strony internetowe.

Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci uczelnia macierzysta (stawki stypendium Erasmus+ w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania – zdarza się, że niektóre jednostki przyjmujące praktykantów oferują wynagrodzenie).

Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazdy, termin wyjazdu i powrotu, itd.)

02KROK DRUGI
ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA WYJAZD, REKRUTACJA W UCZELNI MACIERZYSTEJ

Decyzja o wyjeździe na praktyki Erasmus+ oraz miejscu docelowym została już podjęta.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz inne niezbędne dokumenty i złóż je w Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą (pokój 119A) w ramach ogłoszonego w uczelni naboru na wyjazdy w ramach Erasmus+. Aby potwierdzić znajomość języka obcego, w którym realizowana będzie praktyka, warto dołączyć do wniosku potwierdzenie znajomości języka (zewnętrzny certyfikat językowy wydany przez odpowiednią jednostkę lub inny dokument).

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dot. wyników naboru. Zostaniesz również zaproszony/a na spotkanie informacyjne organizowane przez Uczelnianego Koordynatora Erasmus+.

03KROK TRZECI
ZGŁOSZENIE SIĘ W INSTYTUCJI, W KTÓREJ ODBYWANA BĘDZIE PRAKTYKA

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji prześlij swoje zgłoszenie do zagranicznej jednostki w wymaganej przez nią formie i terminie.

Zgłoszenie wymaga przygotowania pewnych dokumentów, w tym porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement for Traineeships).

UWAGA: przestrzegaj terminów składania dokumentów w instytucji, w której będziesz odbywać praktykę!

Po przyjęciu zgłoszenia jednostka zagraniczna wyśle do Ciebie potwierdzenie przyjęcia oraz ew. dalsze wskazówki i informacje dotyczące przyjazdu.

Źródło informacji i pomoc: koordynator uczelniany, koordynatorzy kierunkowi.

04KROK CZWARTY
PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ LUB O ODBYCIU PRAKTYKI

Porozumienie o programie zajęć lub o odbyciu praktyk jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką.

Porozumienie przygotowywane jest w porozumieniu z odpowiednim koordynatorem kierunkowym i obejmuje plan zajęć realizowanych w zagranicznej jednostce przyjmującej oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i akceptowany przez Rektora uczelni oraz zagraniczną jednostkę przyjmującą.

05 KROK PIĄTY
PODPISANIE UMOWY STYPENDIALNEJ

Przed wyjazdem należy skontaktować się z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ w celu podpisania umowy stypendialnej. Będą w niej opisane szczegółowo warunki realizacji mobilności z dofinansowaniem programu Erasmus+.

06KROK SZÓSTY
WYJAZD

Trzymamy za Ciebie kciuki! ?

Pamiętaj o ew. zmianie porozumienia o programie praktyk (jeśli zachodzi taka konieczność) i obowiązku rozliczenia się z dokumentacji z zagraniczną jednostką przyjmującą oraz Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ po powrocie.

POWODZENIA!!!

Na każdym etapie informacji i wsparcia udzielą Ci koordynatorzy kierunkowi oraz Uczelniany Koordynator Erasmus+

Aktualne ogłoszenia o praktykach i stażach za granicą TUTAJ

 

 

Back to top