– Program Erasmus+

logo PANS

Przewodnik po programie
Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego wspiera fizyczną i mieszaną mobilność studentów uczelni wyższych z każdego zakresu i cyklu studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich).

Studenci mogą:

 • studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego,
 • odbywać praktykę (staż*) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscu pracy za granicą.

*Dotyczy mobilność niedawnych absolwentów w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

Ponadto, studenci mogą również łączyć okres studiów za granicą z praktyką (stażem), co dodatkowo zwiększa efekty uczenia się i sprzyja rozwojowi umiejętności przekrojowych. Chociaż zdecydowanie zaleca się długoterminową mobilność fizyczną, w ramach tej akcji uznaje się potrzebę zaoferowania bardziej elastycznego czasu trwania fizycznej mobilności w celu zapewnienia, aby program był dostępny dla studentów ze wszystkich środowisk, znajdujących się w różnych sytuacjach i studiujących na różnych kierunkach.

W ramach tej akcji wspierani są również pracownicy dydaktyczni i administracyjni instytucji szkolnictwa wyższego, aby mogli oni wziąć udział w działaniach na rzecz rozwoju zawodowego za granicą, a także pracownicy przedsiębiorstw, którzy uczą i szkolą studentów lub pracowników w instytucjach szkolnictwa wyższego. Działania te mogą obejmować zarówno okresy nauczania, jak i szkolenia (takie jak obserwacja pracy, okresy przyglądania się działalności dydaktycznej i szkolenia).

Cele akcji

Celem akcji jest przyczynienie się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji oraz wzmocnienie powiązań między edukacją a badaniami naukowymi, wspieranie umiejętności krytycznego myślenia wśród studentów wszystkich kierunków na wszystkich poziomach (w tym na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich). Celem jest również wspieranie zdolności do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej, innowacji i zrównoważenia środowiskowego w Europie i poza jej granicami poprzez zapewnienie studentom możliwości studiowania lub szkolenia się za granicą w ramach studiów, aby:

 • umożliwić studentom poznanie różnych poglądów, wiedzy, metod nauczania i badań naukowych oraz praktyk pracy w ich dziedzinie studiów;
 • rozwijać umiejętności przekrojowe studentów, takie jak komunikacja, znajomość języków, rozwiązywanie problemów, kompetencje międzykulturowe i badawcze;
 • rozwijać przyszłościowe umiejętności studentów, takie jak umiejętności cyfrowe, które umożliwią im sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom;
 • umożliwić rozwój osobisty, obejmujący np. umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji i pewność siebie.

Celem jest również umożliwienie wszystkim pracownikom, w tym pracownikom przedsiębiorstw, nauczania lub szkolenia za granicą w ramach rozwoju zawodowego, aby:

 • dzielili się swoją wiedzą fachową;
 • doświadczyli nowych środowisk nauczania;
 • zdobyli nowe innowacyjne umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania i umiejętności cyfrowe;
 • nawiązali kontakt z pracownikami za granicą, aby wspólnie opracowywać działania na rzecz osiągania celów programu;
 • wymieniali się dobrymi praktykami i zacieśniali współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego;
 • lepiej przygotowywali studentów do rozpoczęcia pracy dzięki swojemu udziałowi w nauczaniu.

Ponadto celem jest wspieranie opracowywania transnarodowych i transdyscyplinarnych programów nauczania, a także innowacyjnych sposobów uczenia się i nauczania, w tym współpracy online, uczenia się opartego na badaniach naukowych i podejścia opartego na wyzwaniach, aby sprostać wyzwaniom społecznym.

Studenci z walizkami na lotnisku

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Back to top