– Wyjazd na studia

logo PANS

Koniecznie zapoznaj się z:

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Dlaczego warto studiować zagranicą?

Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ to wspaniała szansa na zdobycie doświadczenia w swoim kierunku studiów oraz poznanie ciekawych ludzi. Mobilność studentów w celu realizacji studiów za granicą można realizować z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego, na dowolnym kierunku i poziomie studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych/studia licencjackie/magisterskie/doktoranckie). Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Uprawnieni uczestnicy

To studenci zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego i przyjęci na studia kończące się uzyskaniem uznawanej kwalifikacji (dyplomu) lub innej uznawanej kwalifikacji zdobytej w szkolnictwie wyższym (do poziomu doktoratu włącznie). Aby wyjechać na studia w ramach Erasmusa, należy:

 • być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE) i prowadzi wymianę studentów,
 • być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora),
 • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich/inżynierskich),
 • posiadać dobre wyniki w nauce (zaświadczenie o średniej ocen należy uzyskać w Dziekanacie),
 • znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni zagranicznej oraz wypełnić test biegłości językowej na platformie OLS,
 • zakwalifikować się na wyjazd w drodze rekrutacji oraz uzyskać akceptację uczelni przyjmującej,
 • przedłożyć niezbędne dokumenty u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ oraz w uczelni przyjmującej.

Okres studiów za granicą

Okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego musi być częścią programu studiów studenta, którego celem jest uzyskanie dyplomu w dowolnym cyklu studiów. Okres studiów realizowanych za granicą może obejmować również czas praktyki. Takie połączenie sprzyja powstawaniu synergii między doświadczeniem akademickim a zawodowym za granicą.

Czas trwania wyjazdu

 • długoterminowy wyjazd na studia: od 2 do 12 miesięcy (mobilność fizyczna) i opcjonalnie: część wirtualna (czas trwania nieokreślony)
 • krótkoterminowy wyjazd na studia: od 5 do 30 dni (mobilność fizyczna) połączona z obowiązkową częścią wirtualną (czas trwania nieokreślony)

Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania mobilności fizycznej do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzaju działań w zakresie mobilności.

Mobilność mieszana

Każdy okres studiów lub praktyk zawodowych za granicą o dowolnej długości można zrealizować w formie mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą one brać udział w kursach internetowych lub pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane jako część ich studiów.

Uczelnie partnerskie

Wszystkie organizacje uczestniczące z kraju programu (zarówno wysyłające, jak i przyjmujące) muszą być instytucjami szkolnictwa wyższego, którym przyznano ECHE. Organizacje przyjmujące z kraju partnerskiego muszą być instytucjami szkolnictwa wyższego uznanymi przez odpowiednie organy i muszą podpisać umowy międzyinstytucjonalne z partnerami z krajów programu przed rozpoczęciem mobilności.

Dofinansowanie wyjazdu (stawki dla projektu KA131-2022)

Uczelnia dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla studentów wyjeżdżających z uczelni macierzystej do uczelni partnerskiej. Informacja o wysokości stypendiów w celu wyjazdów studentów na studia ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa  wyższego. Stawki (z podziałem na kraje) mogą różnić się w poszczególnych rokach akademickich i są podawane w ogłoszeniu o rekrutacji. Aktualny wykaz stawek dla wyjazdów studentów na studia:

 • wyjazdy długoterminowe

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje partnerskie z regionu 14*550 €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje partnerskie z regionu 13*550 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 €
Kraje partnerskie z regionów 1-12*700 €

*Podział krajów partnerskich na regiony znajduje się w załącznikach Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Student spełniający kryterium „osoby z mniejszymi szansami” otrzymuje miesięczny dodatek w wysokości 250 €.

 • wyjazdy krótkoterminowe

Długość pobytuStawka dzienna w €
od 5 do 14 dni70 €
od 15 do 30 dni50 €

Student spełniający kryterium „osoby z mniejszymi szansami” otrzymuje miesięczny dodatek w wysokości 100 €/wyjazd trwający od 5 do 14 dni lub 150 €/wyjazd trwający od 15 do 30 dni.

Wsparcie kosztów podróży oraz „green travel”

Do otrzymania wsparcia z tytułu kosztów podróży uprawnione są wyłącznie osoby realizujące:

 • wyjazdy krótkoterminowe osób „o mniejszych szansach” do wszystkich krajów programu oraz do krajów partnerskich z wyłączeniem regionów 5 i 14;
 • wyjazdy krótkoterminowe i długoterminowe do wszystkich krajów partnerskich z wyłączeniem regionów 5 i 14.

Uczestnik, któremu nie przysługuje ryczałt na podróż, a który podczas mobilności spełni wymogi związane z „green travel”, ma prawo do otrzymania dodatku w wysokości 50 € (dotyczy wyjazdów do krajów programu (grupy 1-3), z wyłączeniem mobilności do regionów 5 i 14).

Szczegóły wsparcia kosztów podróży oraz „green travel” opisano w Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Należy pamiętać, że:

 • celem wyjazdu studenta w ramach Erasmusa jest zrealizowanie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej; student przemieszcza się na określony czas do partnerskiej uczelni zagranicznej i tam realizuje program studiów nie przestając być studentem polskiej uczelni;
 • minimalny okres studiowania to 2 miesiące, a maksymalny (łącznie z ewentualną praktyką) to 12 miesięcy;
 • uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.);
 • student otrzymuje dofinansowanie na koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu;
 • uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów („Porozumienie o programie zajęć” – Learning Agreement);
 • student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce (co przejawia się m.in. w kontynuacji wypłat stypendiów krajowych: socjalnego, za wyniki w nauce).

Studenci niepełnosprawni oraz osoby z mniejszymi szansami

Studenci niepełnosprawni  oraz osoby z mniejszymi szansami ubiegają się o wyjazd w programie Erasmus na tych samych zasadach, co pozostali studenci, tzn. muszą przejść rekrutację na wyjazdy. Oznacza to, że muszą spełniać kryteria stawiane przed kandydatami. Takie osoby otrzymują wyższą kwotę stypendium.

Pobyt na stypendium Erasmus+ jest dla Was szansą na spędzenie semestru lub całego roku akademickiego w zagranicznej uczelni partnerskiej w jednym z krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Jeśli chcesz skorzystać z tej szansy, zacznij już dziś planować swój wyjazd!

01KROK PIERWSZY
ZEBRANIE INFORMACJI

(warto to zrobić już na I roku studiów!)

Zastanów się, w której uczelni partnerskiej chciał(a)byś studiować w ramach Erasmusa+.

Zastanów się, na którym roku / semestrze i na jak długo chciał(a)byś wyjechać na stypendium. Porozmawiaj z koordynatorem uczelnianym/kierunkowym na temat programu zajęć i warunków studiowania w wybranej uczelni zagranicznej lub odbywania praktyki. Dowiedz się, w jakim języku prowadzone będą zajęcia.

Zbierz informacje nt. warunków bytowych i kosztów związanych z wyjazdem (akademik, utrzymanie, podróże, rozrywki itd.) – porozmawiaj z byłymi stypendystami, odwiedź strony internetowe wybranej uczelni zagranicznej, zasięgnij wiedzy u byłych stypendystów.

Dowiedz się, jakie warunki finansowe oferuje Ci uczelnia macierzysta (stawki stypendium Erasmus+ w danym roku akademickim, ew. inne formy dofinansowania).

Dowiedz się, jakie formalności związane są z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazdy, terminy zgłaszania w uczelni zagranicznej, termin wyjazdu i powrotu).

02KROK DRUGI
ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA WYJAZD, REKRUTACJA W UCZELNI MACIERZYSTEJ

Decyzja o wyjeździe na studia w ramach Erasmus+ oraz miejscu docelowym została już podjęta.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz inne niezbędne dokumenty i złóż je w Biurze Projektów i Współpracy z Zagranicą (pokój 119A) w ramach ogłoszonego w uczelni naboru na wyjazdy w ramach Erasmus+. Aby potwierdzić znajomość języka obcego, w którym prowadzone będą zajęcia lub odbyta praktyka, warto dołączyć do wniosku potwierdzenie znajomości języka (zewnętrzny certyfikat językowy wydany przez odpowiednią jednostkę lub inny dokument).

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dot. wyników naboru, zostaniesz również zaproszony/a na spotkanie informacyjne organizowane przez Uczelnianego Koordynatora Erasmus+.

03KROK TRZECI
ZGŁOSZENIE SIĘ W UCZELNI PARTNERSKIEJ CELEM ODBYCIA CZĘŚCI STUDIÓW LUB INSTYTUCJI, W KTÓREJ ODBYWANA BĘDZIE PRAKTYKA

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji prześlij swoje zgłoszenie do zagranicznej uczelni  w wymaganej przez nią formie i terminie.

Zgłoszenie wymaga przygotowania pewnych dokumentów – z reguły są to: wniosek o przyjęcie, wniosek o miejsce w akademiku, wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement for Studies), wykaz dotychczas uzyskanych ocen (transcript of records). Uczelnia może poprosić również o inne dokumenty.

UWAGA: przestrzegaj terminów składania dokumentów!

Po przyjęciu zgłoszenia uczelnia zagraniczna wyśle do Ciebie potwierdzenie przyjęcia oraz ew. dalsze wskazówki i informacje dotyczące mobilności.

Źródło informacji i pomoc: strony uczelni zagranicznych, koordynator uczelniany, koordynatorzy kierunkowi.

04KROK CZWARTY
PRZYGOTOWANIE POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ LUB O ODBYCIU PRAKTYK

Porozumienie o programie zajęć lub o odbyciu praktyk jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością akademicką.

Porozumienie przygotowywane jest w porozumieniu z odpowiednim koordynatorem kierunkowym i obejmuje plan zajęć realizowanych w uczelni partnerskiej oraz odpowiadającą im liczbę punktów ECTS. Dokument ten sporządzany jest w trzech egzemplarzach i musi zostać zaakceptowany przez Rektora uczelni oraz uczelnię przyjmującą.

Jeszcze przed wyjazdem warto zastanowić się nad ew. przedmiotami alternatywnymi – bardzo często w trakcie wyjazdu okazuje się, że porozumienie musi zostać zmienione (np. zajęcia nakładają się na siebie lub nie zostają uruchomione). Porozumienie można zmienić po skonsultowaniu zmian z macierzystym wydziałem.

05 KROK PIĄTY
PODPISANIE UMOWY STYPENDIALNEJ

Przed wyjazdem należy skontaktować się z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ w celu podpisania umowy stypendialnej. Będą w niej opisane szczegółowo warunki realizacji mobilności z dofinansowaniem programu Erasmus+.

06KROK SZÓSTY
WYJAZD

Trzymamy za Ciebie kciuki! ?

Studiując za granicą pamiętaj o ew. zmianie porozumienia o programie studiów (jeśli zachodzi taka konieczność) i obowiązku rozliczenia się z dokumentacji z macierzystym instytutem oraz Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ po powrocie.

POWODZENIA!!!

Na każdym etapie informacji i wsparcia udzielą Ci koordynatorzy kierunkowi oraz Uczelniany Koordynator Erasmus+

Back to top