– Wsparcie studentów o mniejszych szansach

logo PANS

Celem PANS w Głogowie podczas realizacji programu Erasmus+ jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia społecznego, różnorodności i sprawiedliwości we wszystkich jego akcjach. Osoby o mniejszych szansach znajdują się w centrum tych celów, dlatego przez wzgląd na nie w ramach programu uczestnikom oferowane są odpowiednie mechanizmy i zasoby pozwalające włączyć ich do projektu.

Do grupy studentów/niedawnych absolwentów „o mniejszych szansach” kwalifikowane są osoby:

  • z niepełnosprawnościami,
  • ze środowisk uboższych.

Studentom i niedawnym absolwentom „o mniejszych szansach” zakwalifikowanym do realizacji mobilności w ramach Erasmus+ przysługuje prawo otrzymania dodatkowych środków finansowych.

Wysokość dodatkowych środków finansowych dla osób „o mniejszych szansach” określono w Zasadach rekrutacji, realizacji i rozliczania studentów wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+.

Wszelkie pytania oraz indywidualne potrzeby dotyczące wsparcia należy zgłaszać do koordynatorów Erasmus+. Kontakty znajdują się TUTAJ.

 

studenci wspierają się

Back to top