– Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

logo PANS

Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników
wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+

Wyjazdy w celach  szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) umożliwiają pracownikom wzięcie udziału w szkoleniach za granicą, które są istotne z punktu widzenia ich codziennej pracy w PANS w Głogowie. Mogą przyjmować formę szkoleń lub obserwacji pracy. Mobilności STT nie obejmują udziału w konferencjach.

Wyjazdy typu  STT  mogą być realizowane w instytucjach zagranicznych takich jak:

  • instytucje szkolnictwa wyższego z krajów programu posiadające ECHE lub instytucje szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich uznane przez właściwe organy, które podpisały porozumienia międzyinstytucjonalne z Uczelnią przed rozpoczęciem mobilności;
  • publiczne lub prywatne organizacje z krajów programu lub krajów partnerskich prowadzące działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, badań naukowych i innowacji.

Pobyt pracownika w uczelni przyjmującej musi być rozpoczęty nie wcześniej niż po ogłoszeniu i zatwierdzeniu przez Rektora wyników rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+, po podpisaniu stosownej umowy finansowej między PANS w Głogowie a pracownikiem oraz zakończony i rozliczony nie później niż dnia:

  • 31 lipca 2024 roku (w przypadku wyjazdu w ramach KA131-2022);
  • 30 września 2024 roku (w przypadku wyjazdu w ramach KA131-2023).

Pobyt pracownika na wyjeździe typu STA nie może:

  • trwać krócej niż 2 dni i dłużej niż 60 dni (w przypadku mobilności do krajów programu);
  • trwać krócej niż 5 dni i dłużej niż 60 dni (w przypadku mobilności do krajów partnerskich/niestowarzyszonych z programem);

Wskazana liczba dni nie uwzględnia czasu podróży.

Pracownik wyjeżdżający w ramach STT zobowiązany jest do złożenia u Uczelnianego Koordynatora Erasmus+ indywidualnego programu szkolenia w języku polskim i języku szkoleniowym, w którym określone będą zakładane cele szkolenia, zawartość programu zajęć i oczekiwane rezultaty. Indywidualny program szkolenia oceniany będzie według następujących kryteriów:

KRYTERIUM PUNKTACJA
Podstawowe max. 4
1. Tematyka szkolenia, powiązanie oraz istotność z punktu widzenia obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy. 1
2. Cel mobilności oraz wartość dodana mobilności (w kontekście strategii modernizacji i internacjonalizacji zaangażowanych instytucji). 1
3. Uzasadnienie i argumentacja wyjazdu, w tym oczekiwane wyniki i wpływ na pracownika, Uczelnię oraz jednostkę przyjmującą. 1
4. Pracownik oświadcza, iż będzie to jego pierwszy wyjazd z dofinansowaniem programu Erasmus+. 1
Dodatkowe max. 2,5
1. Pracownik nie realizował mobilności z dofinansowaniem programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. 0,5
2. Mobilność, podczas której w tym samym terminie i do tego samego miejsca docelowego wyjeżdża nie więcej niż jeden pracownik. 0,5
3. Mobilność do zagranicznej jednostki, z którą uczelnia dotąd nie współpracowała. 0,5
4. Pracownik oświadcza, że w roku akademickim 2022/23 wspierał program Erasmus+ pod kątem jego promocji. 0,5
5. Pracownik deklaruje dołączenie do sprawozdania z wyjazdu dokumentacji fotograficznej z realizacji szkolenia. 0,5

 

Dofinansowanie wyjazdu

Uczelnia dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla pracowników wyjeżdżających z uczelni macierzystej do jednostki szkoleniowej w formie ryczałtu na koszty podróży oraz koszty utrzymania. Informacja o wysokości stypendiów dla pracowników wyjeżdżających w celach szkoleniowych ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Stawki (z podziałem na kraje) mogą różnić się w poszczególnych rokach akademickich i są podawane w ogłoszeniu o rekrutacji. Aktualny wykaz stawek dla pracowników wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć stanowią załączniki do Zasady rekrutacji, realizacji i rozliczania pracowników wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+.

 

Back to top