– Rekrutacja nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach porozumienia z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały

logo PANS

Biuro Projektów i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś) w ramach programu Erasmus+ (mobilności typu ST realizowane w obszarze Region 2 – Partnerstwo Wschodnie). Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wymaganej dokumentacji oraz akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ do 3 listopada 2021 r. do godz. 12:00
W BIURZE PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ PWSZ W GŁOGOWIE (POKÓJ 119A)

W ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA107-079210 PWSZ w Głogowie otrzymała fundusze na dofinansowanie wyjazdów:

Rodzaj mobilnościLiczba mobilnościCel mobilnościDziedziny kształcenia

przyjazd pracownika uczelni partnerskiej do PWSZ w Głogowie*

1prowadzenie zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching)Pedagogika, Metalurgia

wyjazd pracownika z PWSZ w Głogowie do uczelni partnerskiej

1prowadzenie zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching)Pedagogika, Metalurgia

Nauczyciel akademicki otrzyma dofinansowanie na 2 dni podróży oraz pobyt w uczelni partnerskiej trwający 5 dni, podczas których minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania wynosi: 8.

Zainteresowanych wyjazdem nauczycieli akademickich zapraszamy do składania kompletu dokumentów:

W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać planowany program zajęć dydaktycznych, który ma zostać przeprowadzony w uczelni partnerskiej. Zostanie on oceniony przez komisję rekrutacyjną. Informujemy, iż rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zgłoszenia.

*Wybór uczestnika jest przeprowadzany przez uczelnię partnerską. Program dydaktyczny jest ustalany w porozumieniu z PWSZ w Głogowie. Uczestnik przesyła do PWSZ w Głogowie formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie RODO wraz z potwierdzeniem nominacji.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zasadach realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+ (KA107) oraz u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

mgr inż. Grzegorz Machera | g.machera@pwsz.glogow.pl | tel. (076) 832 04 37 | pokój 119A

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

PWSZ w Głogowie dofinansowuje (z funduszy otrzymanych z Narodowej Agencji Programu Erasmus+) stypendia dla pracowników wyjeżdżających do instytucji partnerskich. Informacja o wysokości stypendiów ustalana jest w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Aktualny wykaz stawek w walucie Euro:

Rodzaj mobilnościDzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
przyjazdy pracowników uczelni partnerskiej do PWSZ w Głogowie 140 €
wyjazdy pracowników z PWSZ w Głogowie do uczelni partnerskiej180 €

*W przypadku wyjazdów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Oprócz ryczałtu na koszty utrzymania, uczestnik otrzymuje ryczałt na koszty podróży. Kwota dofinansowania jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczenia odległości stosuje się kalkulator odległości opracowany przez  Komisję Europejską, dostępny tutaj.

OdległośćKwota
od 10 do 99 km20 € na uczestnika
od 100 do 499 km180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej1500 € na uczestnika

About Author

Leave Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Back to top